انجمن های علمی فعال دانشگاه ازاد ایلام

انجم علمی علوم ساسی فعال
 انجمن علمی کامپیوتر  فعال
 انجمن علمی عمران  فعال
 انجمن علمی معماری  فعال
 انجمن علمی روانشناسی  فعال
 انجمن علمی شیمی  فعال
 انجمن علمی تربیت بدنی  فعال
 انجمن علمی حسابداری  فعال

 منبع: http://pzhilam.blogfa.com/